Επικοινωνία /

Εδώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εταιρικά στοιχεία

Επωνυμία ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Δ. Φ. - 24Η SERVICE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 801010841
αριθμό ΓΕΜΗ 146898402000
κεφάλαιο 5.000,00 ευρώ
ονοματεπώνυμα εταίρων & ποσοστα ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 95%, ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5%
ονοματεπώνυμο διαχειριστή ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
σκοπός 1)Οι συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων (εκτός από τις υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος και του αμαξώματος).
2)Η επισκευή, η συντήρηση, η εμπορία χονδρική ή και λιανική, η εκμίσθωση, η εισαγωγή, και η εξαγωγή πάσης φύσεως μηχανοκίνητων οχημάτων επιβατηγών, φορτηγών, δικύκλων, αυτοφερόμενων μηχανημάτων, παντός τροχοφόρου, καθώς και όλων των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, και αξεσουάρ αυτών, μεταχειρισμένων ή και μη.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
Α) Να συμμετέχει σε εταιρείες, κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή και παρεμφερή σκοπό.
Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να προβαίνει σε ίδρυση μετ’ αυτών ή και άλλων επιχειρηματικών μονάδων που επιδιώκουν τους ίδιους ή και παρεμφερείς σκοπούς.
Γ) Να αντιπροσωπεύει ξένες ή ημεδαπές εταιρείες και άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Δ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους ως άνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή και ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών και επιδιώξεών της.